Gwarancja

Firma Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Niemcy (dalej: "Pelikan") udziela rozszerzonej gwarancji producenta, dwuletniej od daty zakupu plecaków szkolnych Herlitz zgodnie z następującymi warunkami:

  1. Pelikan gwarantuje, że plecaki szkolne Herlitz są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty ich zakupu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Unii Europejskiej i Szwajcarii.
  2. W okresie gwarancyjnym firma Pelikan bezpłatnie usunie usterki plecaków szkolnych Herlitz wynikające z wad materiałowych i produkcyjnych, według własnego wyboru i uznania poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy. Wadliwe produkty wymienione na nowe przechodzą na własność Pelikan.
  3. Wszelkie wady wynikające z niewłaściwego użytkowania plecaków, normalnego zużycia, narażenia na działanie substancji chemicznych, skrajnych temperatur, wypadków przeróbek plecaka lub jego napraw dokonywanych przez klienta lub osobę trzecią są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie obejmuje również dodatkowych akcesoriów, takich jak torby sportowe, worki sportowe, piórniki w tym rzeczy wypełniających piórnik, etui na ołówki, pudełek na dokumenty i śniadaniówek.
  4. Prosimy o przesłanie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu wraz z objaśnieniem na czym polega zgłaszana wada na poniższy adres właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania. W przypadku zamieszkania w kraju UE, który nie jest wyraźnie wymieniony poniżej, prosimy o kontakt z Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG w Niemczech. Zgłoszenia dokonujecie Państwo na własny koszt i ryzyko.
  5. W razie wymiany wadliwego produktu na nowy albo dokonania jego istotnej naprawy okres gwarancji produktu biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Jeżeli gwarant wymienił część produktu, przedłużenie gwarancji dotyczy tylko części wymienionej.
  6. Oczywiście gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Adresy kontaktowe gwaranta

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo

Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.pl